اخبار

  • گزارشی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی"پنجرة فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران"

  • برگزاری یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی  سال 1395-سه شنبه دوم خرداد

  • انعقاد تفاهم نامه فیمابین معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال با بنیاد بانکهای پس انداز آلمان

  • امضای تفاهم نامه طرح تکاپو در بخش آی تی در گلستان

فهرست اخبار

صفحه ۱ از ۵۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

فعالیتهای ادارات حوزه معاونت

صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »

پیامهای کارآفرینی

  • کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصتها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی/اجتماعی جدیدی به وجود می آورد.( جدید در سطح بنگاه/ سازمان، در سطح بازار/ جامعه و یا در سطح جهان).

آماربازدیدکنندگان

۱۰ نفر
۲۳۷,۶۷۹ نفر
۱۱ نفر
۱۶۸ نفر
۴,۵۵۴ نفر